Regelverk

Kap. 1 Krav för medlemskap

För att beviljas medlemskap i Stockholm Emergency Clan ska du;

 1. Vara minst 16 år gammal.
 2. Uppge ditt riktiga namn vid ansökan.
 3. Behärska det svenska språket väl, både i tal och skrift.
 4. Kunna uppvisa ett moget beteende.
 5. Ha läst och förstått våra regler.
 6. Ha tillgång till TeamSpeak 3, Discord och en väl fungerande mikrofon.
 7. Du får lov att medverka i andra gemenskaper, under förutsättning att:
  1. Det ej är en konkurrerande gemenskap till oss (dvs. utövar samma sorts rollspel som oss på svenska).
  2. Att det ej påverkar din närvaro eller prestation hos oss på officiella patruller eller obligatoriska utbildningar så pass mycket att du understiger minimigränsen för närvaro.
  3. Att du inte besitter en administrativ roll inom gemenskapen. Undantag för denna kan ske av ägare om regel 7.1 är uppfylld.

Givetvis gäller ovan nämnda krav även under din tid som medlem! Undantag gäller för medlemmar som gått med innan dessa regler har börjat gälla.

Kap. 2 Generella regler

 1. I Stockholm Emergency Clan respekterar vi varandra och håller en god ton, både i officiella och inofficiella kanaler.
 2. I alla våra kanaler och medier gäller samtliga regler för klanen.
 3. Mobbning, diskriminering och kränkning i alla former är strikt förbjudet inom klanen.
 4. Ovanstående regler gäller även i privata chatter mellan medlemmar, t.ex. på TeamSpeak, Snapchat eller Discord.
 5. Om du blir tillsagd att göra något av någon med en ledningsposition över dig skall du följa ordern. Detta gäller både under patruller, och i den mån det gäller ämnen som angår klanen, utanför patruller.
 6. Som medlem får du ej utge dig för att ha någon annan befattning eller position inom klanen än den du faktiskt innehar.
 7. Ledare har ett ansvar gentemot medlemmar under dem, och får inte missbruka sin makt. Exempelvis i spelet eller på Teamspeak.
 8. Du ska alltid uppge ditt riktiga förnamn samt första bokstav i efternamnet. Undantag kan lämnas av Ägare, dock ska ansökan ske med riktigt namn.
 9. Undantag från regel 8. är om du använder ett smeknamn direkt relaterat till ditt riktiga förnamn.
 10. Reklam för andra nätverk är ej tillåtet.
 11. Vi får spela in din röst och använda till videos eller annat.

Kap. 3 Teamspeak

 1. Att störa folk i GTA V kanalerna är förbjudet. Undantaget är om du behöver komma i kontakt med ledningspersonal för att meddela viktig information, exempelvis mobbning eller andra allvarliga regelbrott.
 2. Det är ej tillåtet att spela in samtal i kanalerna på TeamSpeak förutom i följande kanaler: ledningens rum, mötesrummen och intervjurummen. Det är även tillåtet att spela in i GTA V kanalerna under patrulltid.
 3. Inspelning som inte gäller spelet på något sätt skall göras genom Teamspeaks egna funktion, som automatiskt ändrar namnet så att det syns att man spelar in. Övriga inspelningsprogram får enbart användas under pågående spel eller då det krävs av andra särskilda omständigheter. Vid bedömning om inspelning gäller spelet inräknas vad som är inspelningens fokus, vad eventuella samtal osv. handlar om samt vad som sker i spelet. Det går alltså inte att kringå regeln genom att bara ha spelet uppe.
 4. Vid streaming eller inspelning utanför officiella patruller skall det stå “STREAM” respektive “REC” eller “RECORDING” med versaler i ditt namn, inga undantag.
 5. Sitt inte inaktiv i en öppen kanal på TeamSpeak. Är du inaktiv i en öppen kanal har ledningspersonal full rätt att flytta dig till AFK-kanalen utan förvarning.  Med inaktiv menas att du har en “idle time” på mer än 10 minuter. Idle time är tiden det har gått sedan din mikrofon senast aktiverades i TeamSpeak.
 6. Sitt inte i en öppen kanal om du inte vill bli störd. Du kan inte förvänta dig att inte bli störd i en öppen kanal, och du har ingen rätt att hävda en öppen kanal för dig själv.
 7. Om feedback och/eller kritik ska lämnas inför flertalet medlemmar, t.ex. på ett möte, skall namn ej nämnas.

Kap. 4 Närvaro

 1. Närvaro- eller frånvaroanmälan skall ske i dokumentet “Anmälan Patrull”  minst 30 minuter innan det att patrullen skall börja, inga undantag. Räknar du med att närvara på patrullen men komma sent, lämna tidigt eller liknande skall du skriva upp dig som närvarande i dokumentet och sedan skriva en kommentar i “Sen-anmälan” på Discord.
 2. Minimikravet på aktivitet är att man närvarar minst fyra patruller under en månad.
 3. Kommer man att vara borta längre än detta skall man skicka in en anmälan om frånvaro på forumet som sedan skall godkännas av Ägare för att vara giltig. Man ska även meddela även sin närmaste chef om sin beräknade frånvaro. Sitter man i någon ledningsposition skall man meddela övriga delar av din tjänsteledning, samt ordna för en vikarie.
 4. Om aktivitetskravet bryts skickas en varning till medlemmen i fråga. Lämnas ingen lämplig anledning till frånvaron, eller om aktiviteten inte höjs avslutas medlemskapet efter en vecka.

Tänk på att forumet är långsamt – det kan dröja lång tid innan nya inlägg syns!

Kap. 5 FiveM

Kap. 5.1 FiveM – generella regler

Följande regler gäller vår FiveM-server

 1. Endast Stockholm Emergency Clans officiella tillägg och mods får vara installerade när du är inne på servern.
 2. Om en medlem är aktiv på FiveM-servern skall denne även vara online och kontaktbar på TeamSpeak.
 3. All inspelning av material, redigering osv. sker på egen risk. Om Ägare eller Kommunikationsgruppen beslutar om att det ej får användas kan det innebära att du anser att du slösat din tid.
 4.  Endast personer godkända av Kommunikationsgruppen får ladda upp eller dela med sig av inspelat video eller ljud, alternativt streama något innehåll live från vår FiveM servern. Kommunikationsgruppen beslutar om regelverk och bestämmelser för att dela med sig av sådant material.
 5. Samtliga medlemmar som är färdigutbildade inom operativa tjänster ska även snarast vidareutbildas till civil. Du som civilutbildad ska tjänstgöra som civil minst en gång i månaden.

Kap. 5.2 Officiella patruller

Följande regler gäller under alla officiella patruller.

 1. Under patruller gäller alla regler i “Kap.2 Generella regler” samt “Kap.3 Teamspeak”, undantaget är den/de som kör SOS/RLC som får använda sig utav soundboards.
 2. Rollspel skall alltid följas. Om något onormalt händer, hantera det.
 3. Du skall vara i tid till patrullen med minst fem minuters framförhållning (inne på servern, utrustad och klar).
 4. Enbart utbildade medlemmar får delta i officiella patruller. I vissa fall kan outbildade medlemmar, som ett led i sin utbildning, beviljas tillstånd att följa med och observera under patrull. Dessa får ej ingripa själva, men skall ses som en del av rollspelet.
 5. Kommunikationsavdelningen eller Ägare kan besluta att begränsa rätten att ladda upp material från vissa patruller. Detta kan till exempel ske om patrullen ej bedöms hålla god standard på rollspel, om regler bryts, många misstag görs eller liknande. Ett sådant beslut meddelas senast 15 minuter efter att sista enheten gått ur tjänst från patrullen.
 6. I de fall patrullen begränsas innebär det att allt material en medlem vill ladda upp från just den patrullen behöver godkännas av kommunikationsavdelningen eller Ägare.
 7. Endast personer godkända av Kommunikationsgruppen får ladda upp eller dela med sig av inspelat video eller ljud, alternativt streama något innehåll live från officiella patruller. Kommunikationsgruppen beslutar om regelverk och bestämmelser för att dela med sig av sådant material.

Kap. 6 Positioner inom klanen

 1. Man har rätt att byta tjänst efter 3 månader aktivitet i den nuvarande, däremot dubblas tiden till nästa byte. Exempelvis byter du efter 3 månader måste du vänta 6 månader till du kan byta igen sedan 12 månader och så vidare. För att ha rätt att byta tjänst skall tiden i den tidigare tjänsten skötts bra, med god närvaro och bra rollspel.
 2. I särskilda fall kan undantag från 1. ske efter beslut av Ägare i samråd med aktuella tjänsteledare.
 3. Vad en befattning innebär för rättigheter och skyldigheter specificeras i det dokument respektive tjänsteledning har angående befattningar.

Kap. 7 Utbildning

 1. Utbildningar ska skötas objektivt, men får anpassas utefter elevens kunskapsnivå vad gäller olika sakområden.
 2. Alla utbildare som är med på utbildningen skall vara enade om att personen klarat av utbildningen för att en grad inom tjänsten skall utdelas.
 3. En person som har misslyckats med sin utbildning har rätt till träning med en utbildare, om utbildarna anser det lönsamt med fortsatt träning.

Kap. 8 Klanens modifikationer och dokument

 1. Klanens modpack, innefattande tillägg och mods samt klanens dokument, innefattande bland annat utbildning, anmälan till patrull osv. är exklusiva för Stockholm Emergency Clan och får ej spridas vidare till icke-medlemmar. Detta gäller även efter avslutat medlemskap, oavsett vem som avslutat medlemskapet.
 2. Alla dokument och övrigt material som alstras i syfte att brukas inom Stockholm Emergency Clan ägs därtill även av Stockholm Emergency Clan om inget annat anges av ägarna skriftligt.
 3. Spridning av vårt material till icke-medlemmar tolereras inte.
 4. Spridning av dokument till medlemmar som ej skall ha tillgång till dokumenten är heller inte tillåtet, t.ex. sprida civil-dokument till personer som ej är civila eller är under utbildning till civil.
 5. Spridning av media som innehåller våra modifikationer till andra nätverk som inte kan direkt kopplas till oss i syfte att skryta eller sukta är inte tillåtet.

Kap. 9 Snapchat

 1. I klanens Snapchat-grupp gäller samma regler som i alla klanens övriga medier.
 2. Endast medlemmar i klanen får bjudas in till klanens Snapchat-grupp.
  1. För att bjuda in en person till Snapchatgruppen skall den ha visat intresse för gemenskapen genom att vara medlem i minst en vecka och deltagit vid minst ett utbildningstillfälle för sin tjänst.
  2. Enbart personal i ledningsposition; för polisen: GC och uppåt, för ambulans: tjänstechef, och för räddningstjänst: tjänstechef, får lägga till medlemmar i Snapchatgruppen, om inte denna uppgift delegeras till annan personal inom tjänsten.
 3. Regelbrott i Snapchat-gruppen leder till att man blir tvungen att lämna gruppen. I vissa fall, som t.ex. vid mobbning eller allvarliga kränkningar kan det även resultera i andra konsekvenser mer allmänna till klanen.
 4. Går man ej ur gruppen på uppmaning av ägare eller tjänsteledare leder det till uteslutning ur klanen.
 5. Är man redan utesluten ur klanen innebär det en blacklist. Vid behov kan en ny Snap-grupp skapas om uteslutna medlemmar är kvar i den.
 6. Konversationer som hålls mellan enbart två parter görs så i enskild chatt. Hänsyn till uppmaning och/eller förfrågan av övriga gruppmedlemmar förväntas tas.

Kap. 10 Ledarskap

Kap. 10.1 – Ansvarsområden

 1. Tjänsteledare avser Lokalpolisområdeschefen, Ambulanschefen, Räddningschefen samt chefen för Civila och chefen för Larmcentralen.
 2. Nedan nämnda befogenheter gäller över medlemmar som tjänstgör på heltid under respektive tjänst.
 3. Tjänsteledare kan delegera vidare nämnda befogenheter inom sina tjänster vid behov. Sker detta har dock tjänsteledaren det yttersta ansvaret för tjänsten oavsett hur beslut delegeras.
 4. Samtliga befogenheter gäller även Ägare inom alla tjänster. Detta skall dock användas ytterst sparsamt och enbart i situationer där det framstår som akut nödvändigt, om det sker utan att konsultera ordinarie tjänsteledare.
 5. Tjänsteledare har personalansvar för sin tjänst. Han eller hon ansvarar för att;
 • Anta och utbilda nya medlemmar till tjänsten,
 • upprätthålla regler både vad gäller klanens övergripande regler samt tjänstens egna regelverk och, hålla översyn över sin personal, exempelvis för fortbildningar, behörigheter och tjänstegrader.

Kap. 10.2 – Befogenheter

 1. För att uppfylla detta har Tjänsteledare befogenhet att;
 • Godkänna nya medlemmar till klanen, förutsatt att de uppfyller grundkraven,
 • avsluta nuvarande medlemmars medlemskap på grund av regelbrott, eller i samråd med Ägare andra orsaker,
 • på annat sätt straffa medlemmar utan att avsluta dess medlemskap,
 • vid behov skapa interna regelverk, som dock inte bryter mot klanens regler och som inte kräver att medlemmar på något sätt tvingas betala pengar eller som oskäligt begränsar medlemmar mer än dess motsvarigheter från andra tjänster,
 • bestämma gradsystem för sin tjänst och bestämma vilken grad dess medlemmar skall ha,
 • bestämma vem som är behörig att delta under patruller,
 • avlägsna medlemmar från pågående patruller, bestämma upplägg för sina avdelningar på hemsidan och, TeamSpeak-servern.

Kap. 10.3 – Övrigt

 1. Beslut om klanens regler samt beslut som rör flera tjänster tas av Ägare, men Tjänsteledare kan agera rådgivande. Detsamma gäller övriga beslutstaganden och dylikt som inte specifikt nämnts i detta kapitel.
 2. Beslut som tas av Tjänsteledare kan överklagas till Ägare, som ger beskedet om beslutet ska gälla eller inte. Beslut som tas av tjänsteledare tar effekt direkt, eller när tjänsteledaren bestämmer detta, och överklagan till Ägare påverkar inte beslutet. Tills ett utlåtande har gjorts gäller tjänsteledarens beslut.
 3. Beslut rörande klanens hemsida, FiveM-server, TeamSpeak-server samt spelmodfikationer tas av medlemmar i gruppen Stöd och Service.
 4. Beslut rörande klanens ekonomi tas av klanens ägare.
 5. Klanens ägare är Robin.M och Daniel.L.